fbpx

Tugiisik

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava maht:

310 ak.tundi (160 ak.tundi teooria, 100 ak.tundi praktika ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd)

Koolituse toimumise ajad: 02.05.22 - 29.07.22

Läbiviimise koht:

Kari 4, Tallinn

Kursuse maksumus:

1650€

Õppekeel:

Vene keel
blank

Õppekeskkond

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp:

Soov omandada eriala teadmised, põhiharidus

Koolituse eesmärk :

Anda õpilasele teadmised ja oskused, mis on vajalikud töötamiseks erinevate sihtrühmadega (lapsed, täiskasvanud, erivajadustega isikud), kes on kriisis, psühholoogiliselt raskes olukorras.
Tugiisik motiveerib, leiab väljapääsu praegusest olukorrast ja teab, kuidas seda olukorda ennetada või vältida.

Väljaõppe tulemusel õpilane

Väljaõppe tulemusel õppija:

– mõistab tugiisiku töö sisu, tema rolli, kohustusi ja õigusi

– on tutvustanud sotsiaalpoliitika valdkonna õigusaktidega

– osutab vajadusel esmaabi

– omab teadmisi psühholoogia valdkonnas

– õppida tundma erinevaid sihtrühmi ja õppida klienti suhtlemiseks ette valmistama, arvestades tema vajadusi.

Kursuse programm

Tugiisiku teenuse alused

4

Professionaalne eetika

4

Tööõiguse alused

4

Arengupsühholoogia

12

Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused

4

Seadusandlus, õigused ning kohustused tugiisiku töös.

Laste õiguste kaitse.

6

Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujunduamine.

Töö väärkoheldud isikuga. Lapse seksuaalkäitumise kujundamine.

Konfliktide lahendamine.

30

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.

Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel.

 

30

Töö sõltuvushäirega isikuga.

12

Töö abivajadusega lapsega.

30

Võrgustikutöö

8

Esmaabi

16

Praktika

100

KOKKU TUNDI – 260 AK. TUNDI


Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolitajale nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne kaitstud. Koolituskeskusl tagab igale õppijale praktikakoha.

Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud.

Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

 

Koolitusmaterjalid:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

Õppemeetodid:

grupitööd, diskussioon, iseseisev töö

Nõudmised kursuste alustamiseks:

аvaldus, isikut tõendav document, põhiharidus

Hindamise ja lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 70% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 70%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Õpetajate kvalifikatsioon

Natalja Bondarenko – andragoog 6. tase, kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.   

Iana Selikhova – arst. Lõpetas Donetski Meditsiiniline Ülikooli 2000 a.

Shopping Basket