fbpx

Eesti keel B1

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

EFO Koolituskeskus

Õppekava nimetus:

Eesti keele B1 taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

Õppekavarühm:

Keeleõpe

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel (SA Innoves sooritatud A2 taseme eksami tunnistus) ning on soov omandada eesti keele oskus B1 tasemel. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuse algust kirjaliku testi ja/või suulise vestlusega.  Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk Omandada eesti keele oskus B1 tasemel, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

- Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal

- Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisust

- Oskab alustada dialoogi tuttaval teemal

- Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid tekste, isiklikke kirju ning kirjeldada oma kogemusi ja elamusi ükskikasjalikult

Õppe kogumaht on 220 ak.tundi: 156 ak.tundi auditoorset tööd ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd ning lõputest 4 ak.t

Kursuse maksumus:

1100 €

blank

Õppemeetodid: Grupi- ja paaristööd, suhtlemissituatsioonid, ülesanded keelekeskkonnas, tõlkeharjutused. Oskuste arendamine: lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus. Hääldusharjutused.

Õppe sisu teemad:

 1. Teema — Tervitamine ja tutvumine
  Endast ja teistest rääkimine. Isikuandmed. Perekond, kodu ja töö; haridus, elukutse, hobid, huvid.

Iseseisev töö: 3 ak.t     Auditoorne töö: 8 ak.t     Kokku: 11 ak.t

2. Teema — Kultuur ja keeled, keelte õppimine
Eesti kultuur. Kultuurisündmused ja esinejad. Kino. Teater. Näitus. Kirjandus ja ajakirjandus. Muusikaelu. Keeled. Rahvused. Vestlus päritolust ja keeleoskusest.

Iseseisev töö: 3 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t     Kokku: 13 ak.t

3. Teema — Haridus

Lasteaed. Kool. Ülikool. Oma hariduse ja koolielu kirjeldamine. Edasiõppimise kavatsused. Jutustus oma õpitulemuste kohta. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Õpingud välismaal. Haridusasutuse töötajad.

Iseseisev töö: 3 ak.t     Auditoorne töö: 9 ak.t     Kokku: 11 ak.t

4. Teema — Transport

Ühistransport, sh kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss). Sõidupiletid. Linnatransport. Kodukoha liiklusprobleemid. Kaubavedu ja veoteenus. Tee küsimine ja juhatamine.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t     Kokku: 14 ak.t

5. Teema — Inimeste suhted ühiskonnas
Sõpruskond. Isikud ja suhted. Läbirääkimised ja kompromissid. Teiste inimeste kirjeldamine välimuselt ja muudelt omadustelt. Organisatsioonid või rühmitused. Tegevused. Meeldejäävatest sündmustest jutustamine.

Iseseisev töö: 3 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t     Kokku: 11 ak.t

6. Teema —Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

Harrastused. Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutused, lõõgastushetked. Puhkuse ja vaba aja planeerimine ja kirjeldamine. Meeldejäävatest sündmustest kirjeldamine.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t    Kokku: 14 ak.t

7. Teema — Elukutse, töö
Elukutsed. Asutused/töökohad. Oma elukutse ja töökoha kirjeldamine. Tööpäev. Jutustus ühest juhtumist tööl. Töökuulutus. Elatise teenimine. CV, motivatsioonikiri. Tööintervjuu. Karjäär. Töötus. Kollektiiv.

Iseseisev töö: 8 ak.t     Auditoorne töö: 17 ak.t    Kokku: 25 ak.t

8. Teema —Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

Müügikoht. Pakutav kaup. Klientuur. Poodide ja kaubanduskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad. Pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused. Kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine.

Iseseisev töö: 5 ak.t     Auditoorne töö: 14 ak.t    Kokku: 19 ak.t

9. Teema — Sisseostud, hinnad
Ostukohad (asukohad, lahtiolekuajad, hinnad, maksetingimused, soodustused). Toiduained ja tarbekaubad. Kauba kirjeldamine. Ostuvõimaluste ja ostude jutustamine.  Pretensioon. Suhtlemine kaupluses.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 8 ak.t    Kokku: 11 ak.t

10. Teema —Enesetunne, tervis, heaolu

Enesetunne ja tervislik seisund. Arstiabi. Ravikindlustus ja haigekassa. Tervisesport. Hügieen. Õnnetusjuhtumid ja haigused. Ravimid. Tasuta ja tasuline arstiabi.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 9 ak.t    Kokku: 13 ak.t

11. Teema —Söök ja jook

Toitlustusasutused. Laua broneerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.

Iseseisev töö: 3 ak.t     Auditoorne töö: 9 ak.t    Kokku: 12 ak.t

12. Teema — Keskkond, kohad, loodus, ilm

Kodukoht, loodus, vaatamisväärsused. Ilmastik, kliima, praegune ilm. Loodus- ja  keskkonnakaitse.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 9 ak.t    Kokku: 12 ak.t

13. Teema —Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Reisid ja matkad. Ühistransport, sõidupileti ostmine. Liiklus. Reisi planeerimine ja reisimarsruudi koostamine. Reisibürood, viisad. Majutusasutused. Hotellikohtade reserveerimine ning registreerumine. Tee küsimine ja juhatamine. Reisikirjeldus ja reisimuljed.

Iseseisev töö: 6 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 22ak.t

14. Teema —Teenindus

Postiteenused, pangateenused, kindlustus, kaubanduskeskused, infoteenused, ilusalong jne. Avalikud asutused (politsei- ja piirivalveamet, maksu- ja tolliamet, tarbijakaitse, haigekassa asutus, sotsiaalabi, turvateenistus, õigusabi, maakohus). Info hankimine vajalike teenuste kohta. Asjaamine ja kõnetikett teenindusasutustes. Lahtiolekuajad, asukohad, hinnad, teenuse ligiid.

Iseseisev töö: 6 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 22 ak.t

Lõputest: 4 ak.t

Grammatika:

 • Tegusõna pööramine olevikus. Asesõna nimetav ja omastav. Sees- ja alalütlev (kus?). Seest- ja alaltütlev (kust?)

  Ainsuse nimetav, omastav, osastav. Mitmuse nimetav. Alalütlev ( kellel?). Alaleütlev (kellele?).

  Mitu? Põhiarvsõnad 1 –10. Käskiva kõneviisi eitus.

  Osutavad asesõnad see, need.

  Ühendtegusõnade järjekord lauses. Sisse- ja alalütlev (kuhu?) Millal? Kaasaütlev. Millal? Käima, minema. Asesõna oma.

  Kaassõnad ees, taga, all, peal, ääres. Kellaaeg ( pärast, läbi). Isikunimede omastav. Arvsõna omastav. Põhiarvsõnad 11 –1000.

  Liitsõna moodustamine. Liide –ne. Järgarvsõnad.

  Ma-/da—tegevusmini. Tegevussõna olema minevik.

  Saav, rajav, olev kääne. Isikuliste asesõnade nimetav, omastav, osastav.

  Tingiv kõneviis. Millal? (sel, järgmisel, igal). Tegijanimi ja tegevusnimi. Liide –ti. Sisekohakäänete kordamine. Ainsuse osastav. Kaasaütlev. Sagedusmäärsõnad. Ühendtegusõnad ( ära + verb). Omadussõna võrdlusastmed. Ühildumine (gramm, kilo, pudel, purk). Mitmuse osastav. Omastava käände kordamine.

  Liitsõna moodustamine. Ühildumine (klaas, tükk+ osastav). Mitmuse osastav.

  Lihtminevik. Järgarvsõnade käänamine (millal? mitmendal? mitmendas?). Sisekohakäänete kordamine. Kaassõnad ees, juures, taga. Modaaltegusõnad.

  Ühildumine (vastama kellele? millele? mida?; küsima mida? kellelt? tänama keda? mille eest?). Ühendtegusõna (sisse/välja +verb). Mitmuse osastav. Järgarvsõnade käänamine.

  Täis- ja osasihitis. Ühendtegusõna (ära +verb).

  Sünonüümid, antonüümid. Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Kiri ja hääldus.

  Iseseisev töö koosneb koduülesannetest, praktiseerimisest keelekeskkonnas, sõnavara õppimisest, B1 taseme harjutusvara kasutamisest, lugemisest. Õppimiste ja teadmiste kontrollimiseks kasutatakse harjutusi ja keeleteste.

  Igas teemas teostatakse järgmised ülesanded:

  • Sõnavara laienemine ja täpsem sõnakasutus, sh idiomaatiliste väljendite mõistmine
  • Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine
  • Kokkuvõte loetud artiklitest, lühiettekanded, arvamuste-argumentide avaldamine
  • Info hankimine ja andmine
  • Oma arvamuse väljendamine
  • Kogemuste, sündmuste kirjeldamine

Õppematerjalide loend ja õppevahendid

Põhiõpik

Tere taas! Eesti keele õpik A2 — B1(B2). Inga Mangus, Merge Simmul.

videofailid õpikust QR koodi alt, kui ka kirjastuse Kirjatark kodulehelt www.kirjatark.ee

Lisaõpikud/täiendav õppematerjal

E- nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Mall Pesti, Helve Ahi

Eesti keele õpik B1, B2+CD. Mare Kitsnik

Eesti keele töövihik B1, B2. Mare Kitsnik

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Instituut

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

http://www.efant.ee/std/randomtest.asp

https://keeleweb2.ut.ee/

http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=53&cmd=render

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=425

https://www.meis.ee/raamatukogu

https://estmigkomm.jimdofree.com/viktoriin/

http://web.meis.ee/testest/

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

http://www.eki.ee/dict/evs/

http://eestikeel.eu/

Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (artiklid ajalehest või internetist, tasemeeksami materjalid) kogu õppetöö toimumise ajal ning antakse õpikuid ja töövihikuid. Õppematerjalid ja -vahendid on tasuta vene või eesti keeles ning õppemapid jäävad osalejatele ka pärast koolituste lõppemist.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis asub aadressil Kari 4, Tallinnas. Õpperuumides täiskasvanutele on mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti(nt CD kuulamiseks), data-videoprojektor, wifi, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, printer. Koolitusruumid on remonditud, puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt ning vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Lõunapauside ajal on koolituse osalejatel võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed koos suhkruga ning küpsiseid. WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Õppekeskkond sobib kursuste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Tähelepanu pööratakse igale õppijale.

Ühistranspordi lähim bussipeatus ~ 50m(peatus “Madala”). Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on õppija osalemine kontakttundides vähemalt 70%, kõikide koduülesannete sooritamine, ning lõputesti sooritamine.

Õppekava omandamist hinnatakse kirjaliku ja suulise lõputesti käigus 100 palli süsteemis. Lõputest on sooritatud kursuse lõpetamiseks, kui on saavutatud vähemalt 55% maksimaalsest tulemusest.

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse tunnistus, vastasel korral väljastatakse tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega koolitajad.

Корзина