fbpx

Lapsehoidja/ lasteaia õpetaja assistent

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele 

Lapsehoidja koolitus õppekava maht:

392 ak.tundi ( 240 t. teooria, 120 t. praktika ja 32 t. iseseisvat tööd)

Sihtgrupp:

Lapsehoidja koolitus sobib kõigile, kes soovib saada teadmisi ja oskusi lastehoiu alal, mis võimaldab neil töötada nii lapsehoidjana, kui ka lasteaia õpetaja assisstendina ning täiendada end kutsealal.

Koolituse toimumise ajad:

01.06.22 - 30.09.22

01.07.22 - 31.10.22

01.08.22 - 30.11.22

Läbiviimise koht:

Kursuse maksumus:

1920 €

Õppekeel:

Vene keel
blank

Õppekeskkond
Õppekeskus korraldab kursused ruumides, mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega, mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav materjal ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus
     

Kursuse eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lapsehoiu teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Anda õppijatele läbi teoreetilise õppetöö kursustel ja praktilise ettevalmistuse koolieelses lasteasutuses või kodukeskkonnas töö oskused ja teadmised, kutsealane kompetentsus. Kujundada õppejates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Õpiväljundid:

Lapsehoidja koolituse läbinud 

1) lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika põhimotetest ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärästes ja uudsetes olukordades ning perekonna vajadustest;

2) kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise ja mängulise kasvukeskkonna;

3) planeerib, viib labi ja hindab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt;

4) hindab oma kutseoskusi ja planeerib oma professionaalse arengu labi elukestva õppe;

5) mõistab infotehnoloogia rolli, rakendab infotehnoloogia võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmarkidel, järgides turvalisuse ja konfidentsiaalsuse põhimotteid ja häid suhtlemistavasid;

6) mõistab ettevõtluse põhimõtteid ja seostab erialase ettevalmistuse nõuded tööturul rakendumise võimalustega ning planeerib oma karjääri;

7) mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende rakendamiseks;

8) vastutab kutseala keerukate ja mitmekesiste, uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete taitmise eest võrgustikus ja iseseisvalt ning põhjendab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult usaldusväärsele informatsioonile tuginedes

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Lapsehoidja koolituse praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Antakse välja 3 tunnistust: Esmaabi + Toiduhügieen + Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistent

Kursuse programm

Moodulid 
Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused4
Töökeskkond2
Lapsehoidja kutse- eetika2
Psühholoogia40
Pedagoogika72
Lapse tervishoid80
Kodumajandus40
Praktika120
Kokku tundi360

Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused.
Töökeskkond
Lapsehoidja kutse-eetika
Psühholoogia
Psühholoogia alused; probleemsed käitumused; interaktsioon – töö grupi ja üksikisikuga; koostöö alused; individuaalsed suhtlemisoskused.
Pedagoogika
Lapse arengu perioodid; pedagoogika alused; eakohased päevategevused; arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine; kombeõpetus ja eetika.
Lapse tervishoid. Erivajadustega laste hoolekanne ja eripedagoogika alused
Lapse tervise edendamine ning tervist ohustavad tegurid; laste haigused; lapse esmaabi; haige lapse hooldamine ja põetamine; erivajadustega laste arendamine ja hooldamine; tegevusteraapia alused.

Kodumajandus. Laste toitlustamine
Kodumajanduse olemus; olmehügieen, olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine; lapse hügieeninõuded; toitumine, toiduained, söömiskultuur; tervisliku toitumise alused                                                          

Praktika
Lapsehoidja koolitus praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.       

Koolitusmaterjalid:

õpetajate loengud, presentatsioonid, kirjandus, videod ja kursuse eesmärgi saavutamiseks vajalikud materjalid

Õpetajate kvalifikatsioon

Natalja Bondarenko– andragoog 6. tase,  kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Olga Kurapova – med.õde, lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2012 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.  

Irina Kudinova – lõpetas “I Studium” kõrgkooli majandusõiguse eriala 2003 a.

Shopping Basket