fbpx

Kokk

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppekava maht:

Päevane ja õhtune vorm

720 ak t. (240 ak.t. auditoorne õppetöö, 280 ak.t. praktika
koolikeskkonnas, 160 ak.t. ettevõtte praktika ja 40 ak.t. iseseisvat tööd)

Koolituse toimumise ajad:

12.04.21 - 12.10.21

26.04.21 - 26.10.21

Läbiviimise koht:

Kopli 69A, Tallinn

Kursuse maksumus:

2400 €

Õppekeel:

Vene keel

Õppekeskkond: Praktiline töö toimub professionaalses köögis. Kool pakub kõiki vajalikke tooteid ja seadmeid. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Välispraktika toimub linna parimates restoranides.

Koka koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks kokana.

Koka eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestkvaks õppeks.

Õpiväljundid:

Õppija:

valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;

teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restoranitöö eripära;

järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;

väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;

töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtudes kokatöö eetikast;

korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;

väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Kursuse programm

Moodulid  
Sissejuhatus2
Tervislikku toitumise alused8
Kultuurilugu4
Toiduhügieen ja ohutus16
Menüü koostamine24
Kaupade käitlemine20
Toiduvalmistamine280
Pagaritöö tehnoloogia72
Joogiõpetus12
Teenindamine20
Seadmed18
Töökorraldus20
Etikett16
Ettevõtte praktika160
Eksam8
Kokku tundi680

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

Koolitusmaterjalid: õpetaja märkmed, esitlusslaidid, õppejuhendid, videomaterjalid, kokandusprogrammid internetist

Õpetajate kvalifikatsioon

Natalia Bondarenko – andragoog 6. tase, Tallinna Kaubanduskõrgkool kiitusega 1986. aastal. eriala “Toiduvalmistamise tehnoloogia” Tallinna Tehnikaülikool 1993 eriala “Toidutehnoloogia” IV kategooria eripedagoogika. Tallinna Ülikool 2012 Tööstaaž kokku 30 aastat, õpetamiskogemus 20 aastat.

Olga Gusseva pagar-kondiitri eriala koolitaja,- kutsepedagoog, kõrgharidus (Vitebski Tööstus-Pedagoogiline Tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloogia eriala). Õpetamise kogemus – 24 aastat

Roman Sokalski – eriala kokk, lõpetas Teko 2007; bränd sheff Meritoni gruppis: Mademoiselle Café, Trofe restoran, Enzo restoran; avastas 22 Resto, Horg gastro peatus; peakokk ja kaasomanik Kalamaja Gastro; 3. koht Eestis “Aasta kokk”; 2014 liitumine Eesti peakokkade seltsi; 2015 gran-pri konkursis “Baltika täht”

Shopping Basket