fbpx

Hooldustöötaja

Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine

Hooldustöötaja koolitus õppekava maht:

355 ak.tundi (230 t. auditoorne õppetöö, 100 t. praktika ja 25 t. iseseisvat tööd)

Koolituse toimumise ajad:

01.06.22 - 30.09.22

01.07.22 - 31.10.22

01.08.22 - 30.11.22

Läbiviimise koht:

Kari 4, Tallinn

Kursuse maksumus:

1950 €

Õppekeel:

Vene keel
blank

Õppekeskkond

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp: soov omandada eriala teadmised, põhiharidus, hea füüsiline ettevalmistus, põhilised arvutiteadmised

Hooldustöötaja koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Hooldustöötaja kursused on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Väljaõppe tulemusel õppija

– teab, kuidas planeerida ja osutada hooldusteenuseid

– oskab hinnata abivajaja olukorda ja kasutada abivajaja jaoks sobivaid suhtlusmeetodeid

– oskab hinnata abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid

– teab, kuidas toetada abivajajatele abi osutamist ning kuidas korraldada meditsiinilisi ja rehabilitatsiooniteenuseid

– osutab vajadusel esmaabi

– teab, kuidas aidata igapäevaseid tegevusi vajavat inimest

– oskab koostada hooldusplaani

Nõudmised hooldustöötaja koolitus kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamise ja lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Hooldustöötaja koolitus praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Antakse välja 3 tunnistust: Toiduhügieen + Esmaabi + Hooldustöötaja

Kursuse programm

Moodulid 
Suhtlemine ja klienditeeninduse alused6
Kutse-eetika8
Töökeskkond8
Arengupsühholoogia18
Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused8
Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused6
Anatoomia, füsüoloogia ja patoloogia20
Laste hoolekanne32
Gerontoloogia ja eaka hooldus20
Erivajadustega inimeste hooldus20
Hooldus erinevate haiguste korral16
Hooldusabivahendid4
Ergonoomika20
Toitumisõpetuse alused20
Ravimiõpetuse alused4

Surija hooldus

Esmaabi

4

16

Praktika100
Kokku ak.tundi330

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad opilase valmisolekut tulevaseks tööeluks.

Hooldustöötaja koolitus moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud.

Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

Koolitusmaterjalid:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

Õpetajate kvalifikatsioon

Natalja Bondarenko – andragoog 6. tase, kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Irina Soldatova – andragoog 6.tase kõrgharidus (Tallinna Meditsiinikool, kiitusega, 1991.a. ämmaemand; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2012.a., ämmaemand; Eesti Punane Rist, esmaabiõpetaja al.2008; Tallinna Ülikool, 2012.a., kutsepedagoogika). 

Olga Kurapova – med.õde, lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2012 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a. pedagoogika eriala.  

Iana Selikhova –  arst, lõpetas Donetski Meditsiiniline ülikooli 2000 a. 

Shopping Basket