fbpx

Hooldustöötaja

Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava maht:

355 ak.tundi (230 t. auditoorne õppetöö, 100 t. praktika ja 25 t. iseseisvat tööd)

Koolituse toimumise ajad:

05.10.20 - 5.02.21

9.11.20 - 12.03.21 

Läbiviimise koht:

Kopli 69A, Tallinn, Eesti

Kursuse maksumus:

1950 €

Õppekeel:

Vene keel

Õppekeskkond

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp: soov omandada eriala teadmised, põhiharidus, hea füüsiline ettevalmistus, põhilised arvutiteadmised

Hooldustöötaja koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Väljaõppe tulemusel õpilane

– teab, kuidas planeerida ja osutada hooldusteenuseid

– oskab hinnata abivajaja olukorda ja kasutada abivajaja jaoks sobivaid suhtlusmeetodeid

– oskab hinnata abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid

– teab, kuidas toetada abivajajatele abi osutamist ning kuidas korraldada meditsiinilisi ja rehabilitatsiooniteenuseid

– osutab esmaabi

– teab, kuidas aidata igapäevaseid tegevusi vajavat inimest

– oskab koostada tööplaani

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumenti

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

 

Kursuse programm

Moodulid 
Suhtlemine ja klienditeeninduse alused6
Kutse-eetika8
Töökeskkond8
Arengupsühholoogia18
Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused8
Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused6
Anatoomia, füsüoloogia ja patoloogia20
Laste hoolekanne32
Gerontoloogia ja eaka hooldus20
Erivajadustega inimeste hooldus20
Hooldus erinevate haiguste korral16
Hooldusabivahendid4
Ergonoomika20
Toitumisõpetuse alused20
Ravimiõpetuse alused4

Surija hooldus

Esmaabi

4

16

Praktika100
Kokku ak.tundi330

Praktika mooduliga taotletakse, et opilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad opilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

Koolitusmaterjalid:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

Õpetajate kvalifikatsioon

 

Natalia Lutsep – filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja 1978 Tartu Ülikool, inglise keel ja kultuur 2007 Tallinna Ülikool, sotsiaalpedagoogiline pädevus töös probleemidega lastega 2007, kriisinõustajate koolitus 1998
Natalja Bondarenko – andragoog 6. tase, kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.
Darja Jershova – med.õde, lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, üldstaaž 8 aastat.
Konstantin Ivanov – perearst, lõpetas Tartu Ülikooli. Töökogemus üle 12 aastat

Olga Kurapova – med.õde, lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2012 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.   

Viktoria Polovinko – sotsiaaltöötaja, Tallinna Pedagoogiline Seminar 2008 a.

Shopping Basket