fbpx

Eripedagoogika Koolieelsetele Lasteasutustele

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava maht:

320 ak.tundi (190 ak.tundi teooria, 80 ak.tundi praktika ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd)

Koolituse toimumise ajad:

Läbiviimise koht:

Kari 4, Tallinn

Kursuse maksumus:

2300€

Õppekeel:

Vene keel
blank

Õppekeskkond

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

  • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
  • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
  • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
  • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
  • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud kõik, kellel on kõrgharidus või 3 aastat praktikat koolieelses lasteasutuses

Koolituse eesmärk :

Kursuse eesmärk on anda õppijatele teoreetilised ja praktilised teadmised
käsitletava eriala kohta, ning õpetada neid sihipäraselt toetama erivajadusega lapse
arengut. olukorda ennetada või vältida.

Väljaõppe tulemusel õppija:

– omab teadmisi pedagoogika, eripedagoogika, neuropedagoogika, neurofüsioloogia,
lastepsühholoogia ja kunstiteraapia valdkonnast.

– saab korraldama hariduslike erivajadustega laste õppe- ja arenguprotsessi.

– teab, kuidas suhelda laste ja nende vanematega.

– oskab esmaabi andma.

– omab teadmisi hariduslike erivajadustega laste võimete hindamisest.

– oskab ülal pidama ennast, vanemaid ja hariduslike erivajadustega lapsi.

– omab teadmisi ja oskusi loomingulisest tegevusest, joonistamisest ja maalimisest.

Kursuse programm

Hariduslike erivajadustega laste psühholoogilise ja pedagoogilise abi alused:

– Kaasaegsed lähenemised hariduslike erivajadustega laste kasvatustöös.
– Integreeritud ja kaasav haridus. Hariduslike erivajadustega lastega õppeprotsessi korraldamise tunnused ja tingimused.
– Arengupsühholoogia alused. Vanuse perioodilisus, vaimsete kognitiivsete protsesside (mälu, tähelepanu, kõne, mõtlemine jne) arengu tunnused.
– Pedagoogika alused. Pedagoogika kategooriad, põhimõtted, eesmärgid ja eesmärgid. Neuropedagoogika
– Psühholoogilise esmaabi alused.

Sissejuhatus eripedagoogikasse:

– Pedagoogiline tugi käitumisprobleemidega (hüperaktiivsus, agressiivsus, isoleeritus, lastehirmud jne) laste hariduskeskkonnas.
– Töö kõnepuudega lastega.
– Pedagoogiline tegevus autismispektri häirega lastega.
– Töö vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lastega.
– Pedagoogiline tugi pagulaste ja migrantide lastele.

Hariduslike erivajadustega laste vanematega töötamise tunnused:

– Hariduslike erivajadustega laste abistamise korralduse eripära.
– Vanema ja haridusliku erivajadusega lapse vahelise suhtlemise alused.
– Reeglid ja vead hariduslike erivajadustega laste arendamisel.
– Õpetaja ja vanema vahelise suhtluse tunnused, kellel on haridusliku erivajadusega laps.
– Ressursitöö vanematega, kellel on haridusliku erivajadusega laps.

Hariduslike erivajadustega laste kohanemise tunnused:

– Kohanemise mõiste. Vormid, kohanemisastmed.
– Laste raske kohanemise põhjused.
– Haridusliku erivajadusega lapse, õpetaja, vanemate ja laste meeskonna kohanemise tunnused.
– Kohanemisperioodil kasutatavad praktilised tehnikad ja meetodid.
– Hariduskeskkonna kohanemisvõimalused.

Pedagoogilised tegevused hariduslike erivajadustega lastega:

– Koolituse eesmärgid ja eesmärgid. Pedagoogilise tegevuse planeerimine.
– Arendava ja turvalise õpikeskkonna ettevalmistamine.
– Õpetamise teoreetilised ja metoodilised alused.
– Õppe- ja parandustegevus hariduslike erivajadustega lastega.
– Laste sotsialiseerimine haridusruumis.
– Hariduslike erivajadustega laste haridusmotivatsiooni ja suhtlemise tunnused.

Kunstitehniku ​​psühholoogilised ja pedagoogilised võimalused parandus- ja arendustöös erivajadustega lastega haridusvajadused:

– Laste kunstiteraapia alused. Eesmärgid.
– Kunstiteraapia ja kunstipedagoogika ressurss töös hariduslike erivajadustega lastega.
– Kunst-tehnoloogiad töö arendamisel. Nukuteraapia, liivateraapia, vilditeraapia, isoteraapia jne.
– Tõhusa suhtluse meetodid ja tehnikad.
– Hariduslike erivajadustega laste võimete hindamine.

Õpetaja isiksuse arendamine:

– Õpetaja isiksuse tugevused ja nõrkused töös eriliste lastega.
– Eetilised põhimõtted töös hariduslike erivajadustega lastega.
– Ressursiks kunst-tehnoloogiad eneseabiks õpetaja töös.
-Tõhusad meetodid läbipõlemise ennetamiseks töökohal.
– Rääkimis- ja näitlemisoskuse arendamine.
– Sissejuhatus maalimise põhitõdedesse. Värvipedagoogika, joonistamine, kompositsioon.

KOKKU TUNDI – 270 AK. TUNDI


Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolitajale nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne kaitstud. Koolituskeskusl tagab igale õppijale praktikakoha.

Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud.

Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

 

Koolitusmaterjalid:

loengukonspektid, esitlused, kirjandus, videod ja vajalikud materjalid kursuse eesmärgi saavutamiseks.

Õppemeetodid:

grupitööd, diskussioon, iseseisev töö

Nõudmised kursuste alustamiseks:

аvaldus, isikut tõendav document, põhiharidus

Hindamise ja lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Hindamismeetod – teooria suuline test.

Testi edukaks sooritamiseks on vaja 75% õigeid vastuseid.

Praktika – praktikapäeviku täitmine ja suuline vestlus.

Praktika loetakse läbituks, kui saadakse positiivne hinnang.

Kui õpilane on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, sooritab testi teoorias ja praktikas vähemalt 75%, siis antakse välja tunnistus.

Kui õppija ei ole saavutanud õppekava tingimusi, siis antakse välja tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Õpetajate kvalifikatsioon

Natalja Bondarenko – andragoog 6. tase, kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Hanna Arzhanik – psühholoog, psühholoogia õpetaja. Lõpetas ülikooli Valgevenes (Vitsebski dzjaržavnõ vniversitet imja P. M. Mašerava) 2015 a.   

 

Shopping Basket