fbpx

Eesti keel A2

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekava nimetus:

Eesti keel kursused A2 taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

Õppekavarühm:

Keeleõpe

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

A2 taseme koolituse võib alustada isik, kelle eesti keel ei ole emakeel ja kes on läbinud eesti keele koolituse A1 tasemel ning soovib läbida eesti keele A2 taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne Eesti keel kursuse algust kirjaliku testi ja/või suulise vestlusega. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärgiks on mitte-eestikeelse õppija eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. 

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab lihtsaid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid
 • Oskab lihtsate fraaside abil kirjeldada ennast, perekonda ja igapäevateemasid
 • Mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju ning tekste
 • Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid lugusid inimestest, asjadest ja oma igapäevaelust
 • Oskab vajaliku info saamiseks koostada lihtsaid küsimusi ja samas ka vastata

Eesti keel kursuse õppe kogumaht on 214 akadeemilist tundi, millest 150 ak.tundi on kontaktõpet ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd ning lõputest 4 ak.t

Kursuse maksumus:

936 €

blank

Õppemeetodid: Grupi- ja paaristööd, suhtlemissituatsioonid, ülesanded keelekeskkonnas, hääldusharjutused. Oskuste arendamine: lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus.

Iseseisev töö: koosneb koduülesannetest, praktiseerimisest keelekeskkonnas, sõnavara õppimisest, A2 taseme harjutusvara kasutamisest, lugemisest. Õppimiste ja teadmiste kontrollimiseks kasutatakse harjutusi ja keeleteste.

Õppe sisu teemad:

 1. Teema – Enesetutvustus
  Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Iseloom. Välimus. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t     Kokku: 15 ak.t

2. Teema – Haridus
Haridusasutused ja õppevormid. Haridusasutuse töötajad. Õppimine ja/või töötamine. Õpingud välismaal. Kooliaeg. Täiendõpe

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t     Kokku: 15 ak.t

3. Teema – Töö ja elukutse

Töökoht ja amet. Tööintervjuu.

Iseseisev töö: 5 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t     Kokku: 16 ak.t

4. Teema – Teenindus

Teenindusasutused (post, pank, juuksur ja iluteenused, kindlustus, pesumaja, keemiline puhastus, kingsepp). Side- ja infoteenused. Info hankimine. Lihtsad toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jne. Makseviisid.

Iseseisev töö: 5 ak.t     Auditoorne töö: 12 ak.t     Kokku: 17 ak.t

5. Teema – Kodu
Eluase. Ruumid. Sisustus. Eluaseme üürimine. Kodu ja turvalisus. Kodukoht ja selle ümbrus. Argipäev kodus. Kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t     Kokku: 15 ak.t

6. Teema – Enesetunne ja tervis
Tervislik seisund. Enesetunne ja kaebused. Õnnetusjuhtumid. Raviteenused. Abistamine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine.

Iseseisev töö: 5 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t    Kokku: 16 ak.t

7. Teema – Vaba aeg ja meelelahutus
Vaba aja veetmise võimalused. Harrastused ja huvialad. Muusika. Teater. Kunst. Kontserdid. Muuseumid. Sport. Matkamine.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t    Kokku: 15 ak.t

8. Teema – Sisseostud
Müügikoht. Pakutav kaup. Klientuur. Poodide ja kaubanduskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad. Pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused. Kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine.

Iseseisev töö: 5 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t    Kokku: 16 ak.t

9. Teema – Söök ja jook
Toitumisharjumused. Söögikohad (asukohad, lahtiolekuajad, makseviisid). Menüü. Tellimused. Soodustused.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t    Kokku: 14 ak.t

10. Teema – Inimsuhted
Küllakutsed ja külaskäigud. Külaline ja võõrustaja. Kohtumised inimestega. Sõprus ja tutvus. Kirjavahetus. Suhtlemine ja internet. Olulised sündmused.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t    Kokku: 14 ak.t

11. Teema – Keskkond, kohad, loodus, ilm
Minu kodukoht. Ilmateade. Loodus. Loomad, linnud, taimed. Maakaart. Aastajad.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t    Kokku: 14 ak.t

12. Teema – Reisimine, vaatamisväärsused
Reisimisvõimalused. Reisibürood ja pakutavad teenused. Reisiks valmistumine. Reisikaaslased. Võõrad maad ja rahvad. Vaatamisväärsused. Majutus, broneeremine.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 11 ak.t    Kokku: 15 ak.t

13. Teema – Transport
Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong. Linnatransport. Individuaaltransport. Kaubavedu ja veoteenus. Tee küsimine ja juhatamine.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t    Kokku: 14 ak.t

14. Teema – Keel ja kultuur
Kultuurisündmused. Info hankimine ja edastamine (toimumise koht, aeg, piletihind, esinejad). Keeleoskused.

Iseseisev töö: 4 ak.t     Auditoorne töö: 10 ak.t    Kokku: 14 ak.t

Lõputest: 4 ak.t

Grammatika:

 • Tegusõnad (olevik ja lihtminevik, tingiv ja käskiv kõneviis, -ma ja -da infinitiiv)
 • Nimisõnad (ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine, nimisõnade käänamine)
 • Omadussõnad (käänamine, võrdlusastmed, käändumatud omadussõnad)
 • Määrsõnade moodustamine
 • Isikulised asesõnad
 • Arvsõnad,
 • Küsisõnad (küsisõnade käänamine, küsimuste moodustamine)
 • Aja-, viisi- ja kohamäärsõnad

Õppematerjalide loend ja õppevahendid

Põhiõpik

E – nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Mall Pesti, Helve Ahi

 

 

Lisaõpikud/täiendav õppematerjal

Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1). Inga Mangus, Merge Simmul

Mängime ja keel saab selgeks. Keeleõppemängude kogumik õpetajale. Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner.

Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp.

Algaja keelekasutaja. A2 taseme eesti keele oskus. Marju Ilves.

TEA taskusõnastik. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA.

Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Kallas, Jelena; Tiits, Mai; Tuulik, Maria; Jürviste, Madis; Koppel, Kristina.

https://www.keeleklikk.ee/

http://www.eki.ee/dict/evs/

 http://www.efant.ee/

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (artiklid ajalehest või internetist, tasemeeksami materjalid) kogu õppetöö toimumise ajal ning antakse õpikuid ja töövihikuid. Õppematerjalid ja -vahendid on tasuta vene või eesti keeles ning õppemapid jäävad osalejatele ka pärast koolituste lõppemist.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis asub aadressil Kari 4, Tallinnas. Õpperuumides täiskasvanutele on mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti(nt CD kuulamiseks), data-videoprojektor, wifi, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, printer. Koolitusruumid on remonditud, puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt ning vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Lõunapauside ajal on koolituse osalejatel võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed koos suhkruga ning küpsiseid. WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Õppekeskkond sobib kursuste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Tähelepanu pööratakse igale õppijale.

Ühistranspordi lähim bussipeatus ~ 50m(peatus “Madala”). Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on õppija osalemine kontakttundides vähemalt 70%, kõikide koduülesannete sooritamine, ning lõputesti sooritamine.

Õppekava omandamist hinnatakse kirjaliku ja suulise lõputesti käigus 100 palli süsteemis. Lõputest on sooritatud kursuse lõpetamiseks, kui on saavutatud vähemalt 55% maksimaalsest tulemusest.

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse tunnistus, vastasel korral väljastatakse tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega koolitajad.

Shopping Basket