Eesti keel B2

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekava nimetus:

Eesti keele B2 taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Õppekavarühm:

Keeleõpe

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel (SA Innoves sooritatud B1 taseme eksami tunnistus) ning on soov omandada eesti keele oskus B2 tasemel. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne Eesti keel B2 kursuse algust kirjaliku testi ja/või suulise vestlusega. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/09/Oluline-info.pdf

Eesmärk ja õpiväljundid

Omandada Eesti keel B2 tasemel, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B2 tasemel.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • Väljendab oma teadmisi, seisukohti ja arvamusi ladusalt ja vabalt, osaleb aktiivselt aruteludes.
 • Kirjutab selgeid ja üksikasjalikke tekste huvipakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel.
 • Oskab mõtet ümber sõnastada arusaamatuse korral.
 • Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjandulikest tekstidest.
 • Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamike teleuudiste ja filmide sisust.
 • Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga.

Eesti keel B2 õppe kogumaht on 466 akadeemilist tundi, millest 252 ak.t on kontaktõpet ja 210 ak.t iseseisvat tööd ning lõputest 4 ak.t

Kursuse maksumus:

1600€

Õppe sisu teemad:

 1. Teema – Endast ja teistest rääkimine
  Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Peresuhted. Käitumisnormid. Tugevad ja nõrgad küljed. Keelteoskus. Pereliikmed. Sugulased. Pere traditsioonid.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t     Kokku: 30 ak.t

2. Teema – Haridus
Omandatud haridus, eriala. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täienduskoolitus ja ümberõpe. Õppelaen ja õppemaks.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t     Kokku: 31 ak.t

3. Teema – Elukutse, amet ja töö

Ametid, elukutsed. Töötingimused, töökoht ja töökeskkond. Probleemsete situaatsionide lahendamine tööl. Töötaja õigused ja kohustused.  Töökoosolek. Läbirääkimised. Tööohutus. Tööintervjuu. Karjäär.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t     Kokku: 30 ak.t

4. Teema – Teenindus

Kaubandus ja ostuvõimalused. Õigusabi. Tarbijaõigused ja tarbijakaitse. Kaebuse esitamine. Reklaam, side ja infoteenused.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t     Kokku: 31 ak.t

5. Teema – Igapäevane elu, kodu ja kodukoht
Päevakava.  Majapidamistööd. Probleemolukorrad ning nende lahendamine. Kaebuste esitamine.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t     Kokku: 32 ak.t

6. Teema – Enesetunne ja tervis
Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Tervislik eluviis. Sõltuvused. Vaimne tervis. Erivajadustega inimesed. Õnnetusjuhtumid. Kindlustustoetus ja arstiabi. Tervishoiusüsteem.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t    Kokku: 32 ak.t

7. Teema – Vaba aeg ja meelelahutus 
Huvid, harrastused, meelelahutused. Oma eelistuste põhjendamine. Raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused. Vaba aja veetmine.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t    Kokku: 32 ak.t

8. Teema – Sisseostud, hinnad
Poed, kaubamärgid, tootjad ja tooted. Reklaam ja reklaami viisid.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 30 ak.t

9. Teema – Söök ja jook
Toitumisharjumused ja tervislik toitumine. Lauakombed ja lauakatmine. Söögi- ja joogivalik. Toiduretseptid. Lemmikrestoranid. Kaebused.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t    Kokku: 32 ak.t

10. Teema – Inimeste suhted ühiskonnas
Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur. Ühiskonna organiseeritus. Info hankimine ja jagamine erinevate organisatsioonide kohta. Oma vaadete ja huvide esitamine ja kaitsmine. Era- ja töösuhted. Sotsiaalsed probleemid. Õigused ja kohustused. Ühingusse, klubisse või rühmitusse kuulumine, valitud isikuna toimimine

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 30 ak.t

11. Teema – Keskkond, kohad, loodus, ilm
Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Eesti loodus.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 30 ak.t

12. Teema – Reisimine, vaatamisväärsused, transport
Reisikuulutused. Reisieelistused. Pretensiooni esitamine. Reisiprobleemide lahendamine.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 18 ak.t    Kokku: 32 ak.t

13. Teema – Kultuur ja keeled, keelte õppimine
Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ning nende võrdlemine. Oma rahvusrühma vm identiteedirühma kultuurihuvi ning selle realiseerimise kanalite ja võimaluste kirjeldamine. Oma kultuuri jutustamine. Oma suhte selgitamine kultuurinähtustesse. Oma vaadete põhjendamine võõrkeelte ja -kultuuride õppimise suhtes. Ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle arutlemine.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 30 ak.t

14. Teema – Poliitika, aktuaalsed sündmused
Massimeedia (ühiskonnaelu aktuaalsed sündmused). Erakonnad. Väitluses oma poliitiliste vaadete ja seisukohtade selgitamine ja kaitsmine.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 30 ak.t

15. Teema – Majandus- ja õigussuhted
Eesti majandussüsteem ja õiguskord. Kodanike ja residentide põhiõigused ja -kohustused. Politsei ja kohtusüsteem. Turvalisus ja kuritegevus.

Iseseisev töö: 14 ak.t     Auditoorne töö: 16 ak.t    Kokku: 30 ak.t

Lõputest: 4 ak.t.

Grammatika:

 • Nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; umbisikuline tegumood.
 • Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
  Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
 • Asesõnad: asesõna käänamine
 • Määrsõnad: määrsõnade liigid; määrsõna võrdlusastmed
 • Sidesõnad
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised; tegija- ja teonimed
 • Kujundlikud väljendid
 • Lausemoodustus: liht- ja liitlaused; lauselühendid.
 • Kirjavahemärgistamine, küsisõnad.
 • Sünonüümid, antonüümid
 • Sõnamoodustus: liitsõnad, tuletised
  Sihilised ja sihitud tegusõnad. Eksitavad sõnad, sõnajärg.
 •  

Õppemeetodid

Grupi- ja paaristööd, suhtlemissituatsioonid, rolli-, mälu-, ja fantaasiamängud,  diskussioonid, loovkirjutusülesanded, ülesanded keelekeskkonnas, tõlke- ja hääldusharjutused, ettekannete ettevalmistamine. Oskuste arendamine: lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus. Meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (ajaleheartiklid, uudised, filmid). Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas. Õpitakse end väljendama suuremas osas igapäevastes situatsioonides ning vestlema ja arutlema erinevatel teemadel (töö otsimine, ametid ja töökohad, kinnisvara, kaubandus, haridus, tervis, ettevõtlus jne). Käsitletakse Eesti kultuuri- ja majanduselu. Korraldatakse keeleoskust arendavaid mänge, vaadatakse videot, loetakse ajaleheartikleid.

 

Iseseisev töö koosneb koduülesannetest, sõnavara õppimisest, B2 taseme harjutusvara kasutamisest, lugemisest. Täidetakse internetipõhiseid keeleteste ja töötatakse internetipõhise keeleõppeprogrammiga.  Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.

 

Igas teemas teostatakse järgmised ülesanded:

 

 • Sõnavara laienemine ja täpsem sõnakasutus, sh idiomaatiliste väljendite mõistmise
 • Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine
 • Kokkuvõte loetud artiklitest, lühiettekanded, arvamuste-argumentide avaldamine.
 • Info hankimine ja andmine
 • Oma arvamuse väljendamine
 • Kogemuste ja sündmuste kirjeldamine ning probleemide lahendamine
 • Esseed
 • Isiklikud kirjad
 • Aruanded
 • Viisakusvestlus

Õppematerjalide loend ja õppevahendid

Põhiõpik:

K nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2 tasemele.M.Pesti

Lisaõpikud/täiendav õppematerjal

Eesti keele töövihik. M. Kitsnik Tallinn 2012

 1. Sooneste, Eesti keele harjutusvara, Tallinn 2005
 2. Reins, Eesti keele B2- taseme eksam Tallinn 2011

Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2014

Vene- Eesti seletatav sõnaraamat. TEA kirjastus. Tallinn 2001

Grammatikatabelid, harjutustikud.

Aktuaalsed autentsed suulised ja kirjalikud tekstid keelekeskkonnast.

https://glosbe.com

http://www.keeleveeb.ee/

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

http://www.12kusimust.ee

https://www.meis.ee/raamatukogu

http://portaal.eki.ee/tarkvara.html

http://www.efant.ee/std/http://web.meis.ee/testest/

https://estmigkomm.jimdofree.com

https://keeleweb2.ut.ee

http://eestikeel.eu/

https://www.err.ee/

https://keeleweb2.ut.ee/kursused/lauseopetuse-harjutused

http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=57&cmd=render

Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (artiklid ajalehest või internetist, tasemeeksami materjalid) kogu õppetöö toimumise ajal ning antakse õpikuid ja töövihikuid. Õppematerjalid ja -vahendid on tasuta vene või eesti keeles ning õppemapid jäävad osalejatele ka pärast koolituste lõppemist.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis asub aadressil Kari 4, Tallinnas. Õpperuumides täiskasvanutele on mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti(nt CD kuulamiseks), data-videoprojektor, wifi, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, printer. Koolitusruumid on remonditud, puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt ning vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Lõunapauside ajal on koolituse osalejatel võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed koos suhkruga ning küpsiseid. WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Õppekeskkond sobib kursuste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Tähelepanu pööratakse igale õppijale.

Ühistranspordi lähim bussipeatus ~ 50m(peatus “Madala”). Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

Koolitus toimub õppeklassis, mis asub aadressil Kari 4, Tallinnas. Õpperuumides täiskasvanutele on mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti(nt CD kuulamiseks), data-videoprojektor, wifi, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, printer. Koolitusruumid on remonditud, puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt ning vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Lõunapauside ajal on koolituse osalejatel võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed koos suhkruga ning küpsiseid. WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Õppekeskkond sobib kursuste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Tähelepanu pööratakse igale õppijale.

Ühistranspordi lähim bussipeatus ~ 50m(peatus “Madala”). Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega koolitajad.

Shopping Basket