fbpx

Eesti keel A1

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekava nimetus:

Eesti keele A1 taseme täienduskoolitus

Õppekavarühm:

Keeleõpe

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eesti keel algajatele A1 taseme koolituse võib alustada isik, kelle eesti keel ei ole emakeel ja kes soovib alustada eesti keele õpingutega.

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärgiks on omandada eesti keele oskus A1 tasemel.

Õpiväljundid

 Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kasutada igapäevaseid väljendeid ja fraase, et oma vajadusi väljendada.

Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (nt. postkaart puhkusetervitusega) ning täita ankeete (nt. hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakontsust).

Oskab tutvustada ennast ja teisi ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata ka sama ringi küsimustele.

Kui vestluspartner räägib aeglaselt ning selgelt ja on valmis aitama, siis suudab A1 tasemel keelekasutaja ka lihtsas keeles suhelda. 

Eesti keel algajatele A1 Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 140 ak.tundi on kontaktõpet ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd

Kursuse maksumus:

885 €

Õppemeetodid:

Oskuste arendamine: lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus.
Grupi- ja paaristööd, suhtlemissituatsioonid, ülesanded keelekeskkonnas,
hääldusharjutused, video vaatamine, kvaliteetaja veetmine linnas.

Õppe aja kestel rõhk pannakse suulise vestlusele ja õige hääldusele. Õppetunni ajal
õpetaja kõneleb vähem, kui õppija, sellega võimaldates rohkem kõnepraktikat õppijale.

Koolitusel arvestatakse õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja
mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali
esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel.

Iseseisev töö – sõnade õppimine, harjutused töövihikust ja õpikust, veebipõhine
harjutusvara.

Eesti keel algajatele A1 õppe sisu teemad:

 1. Tutvumine
  Nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus ja vanus.
 2. Töö, elukutse ja amet
 3. Perekond, pereliikmed, sugulased
 4. Teenindus

Kauplus, kohvik, juuksur (sildid, kuulutused).

 1. Kodu
  Kodukoht ja selle ümbrus. Argipäev kodus. Kodune majapidamine.
 2. Vaba aeg ja meelelahutus
  Harrastused ja huvialad. 
 3. Tähtpäevad
 4. Söök ja jook
  Toitumisharjumused. Söögikohad (asukohad, lahtiolekuajad). Menüü. Tellimused. 
 5. Aeg

Kuud, nädalapäevad, kellaaeg.

Grammatika:

 • Tähestik
 • Hääldamine
 • Isikulised asesõnad 
 • Nimisõnad
 • Tegusõnad
 • Arvsõnad, 
 • Küsisõnad 

Õppematerjalide loend ja õppevahendid

Põhiõpik

 

Põhiõpik on M. Simmul, I. Mangus „Tere!“

Lisaõpikud/täiendav õppematerjal

 1. Kitsnik “Kirjuta mulle”

E – nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Mall Pesti, Helve Ahi

TEA taskusõnastik. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA.

Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Kallas, Jelena; Tiits, Mai; Tuulik, Maria; Jürviste, Madis; Koppel, Kristina. 

Koolitust läbiviiva lektori autorimaterjalid.

https://www.keeleklikk.ee/

http://www.eki.ee/dict/evs/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu

https://keeleweb2.ut.eehttp://kohanemisprogramm.tlu.ee/

Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (artiklid ajalehest või internetist, tasemeeksami materjalid) kogu õppetöö toimumise ajal ning antakse õpikuid ja töövihikuid. Õppematerjalide ja -vahendide hind on koolituse maksumuses. Õppematerjalid jäävad osalejatele ka pärast koolituste lõppemist. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub õppeklassis, mis asub aadressil Kari 4, Tallinnas. Õpperuumides täiskasvanutele on mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti(nt CD kuulamiseks), data-videoprojektor, wifi, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, printer. Koolitusruumid on remonditud, puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, kergesti õhutatavad ning mõjuvad koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt ning vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Lõunapauside ajal on koolituse osalejatel võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed koos suhkruga ning küpsiseid. WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Õppekeskkond sobib kursuste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Tähelepanu pööratakse igale õppijale.

Ühistranspordi lähim bussipeatus ~ 50m(peatus “Madala”). Autoga tulijale tasuta parkimise võimalus.

Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on õppija osalemine kontakttundides vähemalt 70%, kõikide koduülesannete sooritamine, ning lõputesti sooritamine.

Õppekava omandamist hinnatakse kirjaliku ja suulise lõputesti käigus 100 palli süsteemis. Lõputest on sooritatud kursuse lõpetamiseks, kui on saavutatud vähemalt 55% maksimaalsest tulemusest.

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse tunnistus, vastasel korral väljastatakse tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega koolitajad.

Shopping Basket